Единственный, кто может/Адзіны, хто можа/The only one who can

Единственный, кто может


Диктатор с помощью криминального преследования лишает права быть кандидатами на президентских выборах самых сильных оппонентов. Он подбирает себе только фиктивных “соперников”.


Участие в таких “выборах” будет означать, что мы стали на привычную колею, которая ведёт к известному результату.

Мы выдвигаем кандидатом в президенты настоящего соперника лидера политического и социального протеста в стране Николая Статкевича. Мы призываем БНК и все патриотические силы страны поддержать наш выбор.

Офицер, первый автор плана создания беларуской армии, который рисковал жизнью, пожертвовал успешной военной и научной карьерой ради свободы Беларуси.
Патриот, который защищает независимость, права людей и не предал свои убеждения, несмотря на 8 лет, в целом проведённых в неволе.
Кандидат в президенты, лидер Площади-2010, которого диктатор за 5 лет давления и пыток так и не вынудил просить помилования.
Единственный, кто напрямую противостоит диктатору и может не только победить его, но и защитить свою победу.

Руководитель Народной Грамады Николай Статкевич будет достойным, действительно народным президентом нашей страны.

С его выдвижением патриоты уже сейчас начнут избирательную кампанию с понятного всем и естественного требования — снять с главного оппонента диктатора антиконституционный запрет быть кандидатом на президентских выборах. Если мы вынудим режим уступить в этом, то он уступит и в другом.

Кампания за регистрацию кандидатом в президенты самого последовательного противника диктатуры консолидирует протестное большинство общества вокруг патриотического лидера. Это исключительно важно для сохранения независимости страны.

Беларусь неизбежно ждут радикальные перемены. Сделаем всё, чтобы они были на пользу демократии и независимости, на пользу народа.

Жыве Беларусь!

Обращение Народной Грамады к Беларускому Национальному Конгрессу и всех патриотических сил страны.

Принято Центральным оргкомитетом Народной Грамады 13.01.2019г. в Минске

 

***

Адзіны, хто можа


Дыктатар з дапамогай крымінальнага пераследу пазбаўляе права быць кандыдатамі на прэзідэнтскіх выбарах самых моцных апанентаў. Ён падбірае сабе толькі фіктыўных “супернікаў”.

Удзел у такіх “выбарах” будзе значыць, што мы сталі на звыклую каляіну, якая вядзе да вядомага выніку.

Мы вылучаем кандыдатам у прэзідэнты сапраўднага суперніка – лідара палітычнага і сацыяльнага пратэста ў краіне Мікалая Статкевіча. Мы заклікаем БНК і ўсе патрыятычныя сілы краіны падтрымаць наш выбар.

Афіцэр, першы аўтар плана стварэння беларускага войска, які рызыкаваў жыццём, ахвяраваў паспяховай ваеннай і навуковай кар’ерай дзеля свабоды Беларусі.
Патрыёт, які бароніць незалежнасць, правы людзей і не здрадзіў сваім перакананням, нягледзечы на 8 год, агулам праведзеных ім у няволі.
Кандыдат у прэзідэнты, лідар Плошчы-2010, якога дыктатар за 5 год ціску і катаванняў так і не прымусіў прасіць памілавання.
Лідар паспяховых пратэстаў, якія ўратавалі незалежнасць у 90-х, спынілі абрабаванне людзей у 2016-м і 2017-м.
Адзіны, хто наўпрост супрацьстаіць дыктатару і можа не толькі перамагчы яго, але і абараніць сваю перамогу.

Кіраўнік Народнай Грамады Мікалай Статкевіч будзе годным, сапраўды народным прэзідэнтам нашай краіны.

З яго вылучэннем патрыёты ўжо зараз пачнуць выбарчую кампанію са зразумелага ўсім і натуральнага патрабавання – зняць з галоўнага апанента дыктатара антыканстутыцыйную забарону быць кандыдатам на прэзідэнтскіх выбарах. Калі мы прымусім рэжым саступіць у гэтым, то ён саступіць і ў іншым.

Кампанія за рэгістрацыю кандыдатам у прэзідэнты самага паслядоўнага праціўніка дыктатуры кансалідуе пратэстную большасць грамадства вакол патрыятычнага лідара. Гэта выключна важна для захавання незалежнасці краіны.

Беларусь непазбежна чакаюць радыкальныя перемены. Зробім усё, каб яны былі на карысць дэмакратыі і незалежнасці, на карысць народа.

Жыве Беларусь!

Зварот Народнай Грамады да Беларускага Нацыянальнага Кангрэса і ўсіх патрыятычных сіл краіны.

Прыняты Цэнтральным аргкамітэтам Народнай Грамады 13.01.2019г. у Мінску

***

 

THE ONLY ONE WHO CAN

Appeal of “Narodnaya Hramada” to the Belarusian National Congress and all the patriotic forces of Belarus

Dictator with the help of the criminal prosecution denies the right to be candidates in the presidential election the most powerful opponents. He picks himself only mock “opponent”.

Participation in such “election” would mean that we are on the groove, which leads to the well-known result.

We are nominating the real candidate for the office of President – the leader of political and social protest in Belarus – Mikalay Statkevich. We call upon the Belarusian National Congress and all the patriotic forces of the country to support our choice.

The army officer, first author of the plan for the establishment of the Belarusian army, who risked his life, donated a successful military and scientific careers for the sake of freedom of Belarus.
The patriot, who protects the independence and rights of people, man who has not betray his beliefs, despite 8 years spending in prison.
The candidate for President, the leader of “Ploscha-2010”, who, in spite of the pressure and tortures during five years,did not keep asking for pardon.
The leader of successful protests, which protected independence in 90s, which stopped robbing of people in 2016 and in 2017
The only one who is directly opposed to the dictator, and can not only beat him, but also to defend his victory.

The head of “Narodnaya Hramada” Mikalay Statkevich will be worthy, truly national president of our country.

With his nomination patriots now start the campaign with understandable for all and natural demand – to remove from the main opponent of the dictator anti-constitutional ban to be a candidate in the presidential election. If we force the regime to give up on this, it will give away in another.

National campaign for registering the most consistent opponent of dictatorship as a candidate in presidential elections will unite the protest majority of the society around the patriotic leader. This is extremely important to preserve the state’s independence.

Belarus will inevitably expect radical changes. We will do all that they are in favor of democracy and independence, for the good of the people.

Long Live Belarus!

Adopted by the Central Committee of “Narodnaya Hramada”

Minsk 13.01.2019